Konsumentom przysługuje następujące prawo do odstąpienia od umowy:

______________________________________________________________________________

Instrukcje dotyczące odwołania

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie czternastu dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Machinengo GmbH Artur Ladebeck Str 171, 33647 Bielefeld, Niemcy, +49 (0) 5224 / 9395294) w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane przez pocztą lub e-mailem) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz w tym celu skorzystać z załączonego przykładowego formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsekwencje odwołania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż oferowany przez nas, wybrałeś najtańszy standardowy dostawy) niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony opłatami za tę spłatę.

Jeśli zażądałeś, aby usługi rozpoczęły się w okresie anulowania, musisz zapłacić nam rozsądną kwotę, która odpowiada części kosztów już poniesionych do momentu, w którym poinformowałeś nas o skorzystaniu z prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do świadczonych usług w porównaniu z całkowitym zakresem usług przewidzianych w umowie.

______________________________________________________________________________

Prawo odstąpienia od umowy wygasa w przypadku umowy o świadczenie usług między innymi wtedy, gdy przedsiębiorca wykonał w pełni usługę i rozpoczął jej wykonywanie dopiero po wyrażeniu przez konsumenta wyraźnej zgody i na jednocześnie potwierdził swoją wiedzę o tym, że traci prawo odstąpienia od umowy w przypadku całkowitego wykonania umowy przez przedsiębiorcę.

O ile strony nie postanowiły inaczej, prawo odstąpienia nie dotyczy umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania w celach innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu pojazdów mechanicznych, dostarczania posiłków zgodnie z § 312g ust. 2 BGB i napojów oraz świadczenia innych usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia.

Załącznik: Wzór formularza odstąpienia od umowy

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go.)

Do Machinengo GmbH Artur Ladebeck Str 171, 33647 Bielefeld, Niemcy, info@machinengo.de

– Ja/my (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następujących towarów (*)/świadczenia następującej usługi (*)

……………………

- Zamówiono w dniu (*)/otrzymano w dniu (*)

……………………

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

……………………

- Adres konsumenta(-ów)

……………………

- Podpis konsumenta (konsumentów) (tylko w przypadku powiadomienia w formie papierowej)

……………………

- Data

……………………

(*) Niepotrzebne skreślić.