Warunki korzystania z usługi

- dla reklam na Machinengo -

1. Przedmiot, zakres

1.1. Przedmiotem niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych (zwanych dalej „OWH”) jest rezerwacja i umieszczanie reklam na stronie internetowej Machinengo.de ! (zwanej dalej „platformą”) oraz korzystania z platformy jako zainteresowana strona. Platforma jest obsługiwana przez Machinengo GmbH Artur Ladebeck Str 171, 33647 Bielefeld, Niemcy (dalej „my” lub „nas ").

1.2. Definicje:

1.2.1. Miejsca docelowe reklam na Platformie są dalej określane jako „Reklamy”.

1.2.2 Firmy reklamujące się na Platformie zwane są dalej „Dostawcami”.

1.2.3 Wszelkie powiadomienia, recenzje lub inne treści przekazywane przez Użytkowników na Platformie lub za jej pośrednictwem są określane jako „Przesłane przez Użytkownika”.

1.3 Umieszczanie reklam na platformie jest - o ile iw zakresie określonym na platformie - odpłatne. Korzystanie z reklam jako osoba zainteresowana jest bezpłatne.

1.4 Nasze oferty i usługi podlegają wyłącznie niniejszym Ogólnym warunkom. Warunki użytkownika, które odbiegają od tych warunków i/lub wykraczają poza nie, nie staną się częścią umowy.


2. Zawarcie umowy, język umowy

2.1 Poniższe zasady dotyczą korzystania z usług naszej platformy:

2.1.1. Zawarcie umowy o usługi odpłatne:

2.1.1.1. Dopiero zamówienie usługi jest wiążącą ofertą zawarcia odpowiedniej umowy. W celu złożenia zamówienia należy przejść przez proces zamawiania na stronie internetowej i wprowadzić tam wymagane informacje. Przed wysłaniem zamówienia masz możliwość ponownego sprawdzenia wszystkich danych zamówienia i ewentualnego ich poprawienia. Dopiero wysyłając zamówienie składasz wiążącą ofertę zawarcia umowy.

2.1.1.2. Możemy przetworzyć Twoją ofertę w ciągu pięciu dni

  • Wysłanie potwierdzenia zamówienia pocztą, faksem lub e-mailem, lub
  • Prośba o płatność

    zaakceptować; O dotrzymaniu terminu decyduje moment otrzymania od nas potwierdzenia zamówienia lub wezwania do zapłaty.

2.1.2 Zawarcie umowy na usługi bezpłatne:

2.1.2.1. Udostępnienie strony internetowej nie stanowi wiążącej oferty zawarcia odpowiedniej umowy użytkowania, lecz składa się z wiążącą ofertą dopiero wtedy, gdy użytkownik prześle nam swoją prośbę o rejestrację i/lub rezerwację za pośrednictwem strony internetowej. Możemy zaakceptować tę ofertę, potwierdzając rejestrację lub rezerwację użytkownika za pomocą potwierdzenia rejestracji lub rezerwacji e-mailem lub umieszczając wpisy użytkowników na platformie.

2.1.3 Język umowy

2.1.3.1. Językiem umowy jest niemiecki.


3. Przechowywanie postanowień umowy

3.1.1 Przechowujemy warunki umowy, tj. dane rezerwacji lub dane zamówienia lub dane rejestracyjne oraz niniejsze Ogólne Warunki Handlowe. Postanowienia umowne można wydrukować lub zapisać, korzystając ze zwykłej funkcji przeglądarki (zwykle „Drukuj” lub „Plik” „Zapisz jako”). Dane rezerwacji lub dane zamówienia lub dane rejestracyjne są zawarte w przeglądzie, który jest wyświetlany w ostatnim kroku rezerwacji, zamówienia lub rejestracji.

4. Konto użytkownika (rejestracja)

4.1. Podczas rejestracji konta użytkownika należy podać prawidłowe i kompletne dane. Dane osób trzecich nie mogą być wykorzystywane bez ich zgody.

4.2. Wielokrotne rejestracje są niedozwolone.

4.3. Jesteś zobowiązany do traktowania swoich danych dostępowych, takich jak hasło, w sposób poufny, nieudostępniania ich osobom trzecim oraz do niezwłocznego informowania nas w przypadku utraty lub nieupoważnionego użycia Twoich danych dostępowych.

5. Usługi reklamowe i ceny

5.1 Formaty, miejsca docelowe i okresy umieszczania reklam, a także wszelkie specjalne wymagania i, w stosownych przypadkach, odpowiednie ceny oparte są na naszym opisie usług lub cenniku lub innym cenniku odpowiednich produktów obowiązującym w momencie zawarcia umowy została zawarta.


6. Wymagania dotyczące reklam

6.1. Dokładność i aktualność: treść reklam musi być zawsze dokładna i aktualna.

6.2. Hiperłącza: jeśli Twoje reklamy zawierają hiperłącza, musisz zapewnić techniczną dostępność strony docelowej, z wyjątkiem także legalność treści strony docelowej i środowiska strony docelowej.

6.3. Zgodność z obowiązującymi przepisami: Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że Twoje reklamy nie naruszają obowiązujących przepisów. Obejmują one na przykład zakaz nieuczciwej, wprowadzającej w błąd lub w inny sposób antykonkurencyjnej reklamy zgodnie z UWG, Rozporządzeniem w sprawie podawania cen lub przepisami prawa karnego.

6.4. Brak naruszenia praw osób trzecich: Twoja reklama nie może naruszać praw własności przemysłowej ani praw własności intelektualnej osób trzecich, takich jak prawa do nazwy, prawa do znaków towarowych (marki, patenty na projekty) lub prawa autorskie. Dostawca zapewnia nas, że może swobodnie rozporządzać prawami do treści swojego ogłoszenia, które są niezbędne do umieszczenia jego ogłoszenia i że prawa osób trzecich nie są sprzeczne.

6.5. Obowiązek nadruku: Dostawca musi upewnić się, że wszelkie reklamy, które sam wprowadził na platformę, zawierają nadruk, chyba że reklama jest wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych lub rodzinnych i nie ma wpływu na rynek. Wystarczający jest wyraźnie widoczny, rozpoznawalny jako taki i sensownie oznaczony (np. „Impressum”) link do stopki dostawcy, która jest dostępna gdzie indziej. Impressum musi spełniać obowiązek nadruku w rozumieniu § 5 ustawy o telemediach.


7. Wymagania dotyczące wkładu użytkownika

7.1. Na platformie lub za jej pośrednictwem można przekazywać wyłącznie zgodny z prawem wkład użytkowników (powiadomienia, oceny itp.). W szczególności wpisy użytkowników i/lub ich zamieszczanie na platformie nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich (np. praw do nazw, znaków towarowych, praw autorskich, ochrony danych, dóbr osobistych itp.). Użytkownik zapewnia nas, że może swobodnie rozporządzać prawami niezbędnymi do publikowania swoich wpisów na platformie oraz że prawa osób trzecich nie są sprzeczne.

7.2. Wkład użytkowników, czy to w formie obrazów, czy tekstu, nie może zawierać żadnych przedstawień przemocy i nie może być obraźliwy seksualnie. Nie mogą zawierać żadnych dyskryminujących, obraźliwych, rasistowskich, oszczerczych lub w inny sposób nielegalnych lub niemoralnych oświadczeń lub oświadczeń

7.3. Oceny wystawiane dostawcom nie mogą zawierać żadnych niedokładnych stwierdzeń faktów ani obraźliwej krytyki i nie mogą naruszać praw osobistych.

8. Blokowanie reklam

8.1. Mamy prawo natychmiast zablokować reklamy, jeśli istnieją przesłanki, że te lub ewentualnie strona docelowa, na którą reklamy są przekierowywane, lub środowisko strony docelowej są niezgodne z prawem lub naruszają prawa osób trzecich. W tym celu za przejaw niezgodności z prawem lub naruszenia prawa należy uznać, że osoby trzecie podejmują jakiekolwiek działania przeciwko nam lub przeciwko Tobie i opierają te środki na domniemaniu niezgodności z prawem i/lub naruszenia prawa . Przerwa w obwodzie ma zostać zniesiona, gdy tylko zostanie wyeliminowane podejrzenie niezgodności z prawem lub naruszenia.

8.2. Niezwłocznie poinformujemy Cię o zablokowaniu reklam i poprosimy o wyjaśnienie zarzutów w rozsądnym terminie. Po bezskutecznym upływie terminu przysługuje nam prawo do natychmiastowego wypowiedzenia.

9. Blokowanie wkładów użytkowników

9.1. Jesteśmy uprawnieni do blokowania i/lub usuwania wpisów użytkowników w dowolnym momencie, pod warunkiem, że nie koliduje to z Twoim prawem do wolności wypowiedzi.

10. Fakturowanie przez e-mail

10.1. Jesteśmy uprawnieni do wystawiania faktur drogą mailową.

11. Roszczenia z tytułu wad (rękojmia)

11.1. Do naszych zobowiązań gwarancyjnych mają zastosowanie ustawowe postanowienia gwarancyjne.

12. Zastrzeżenia i ograniczenia

Do naszej odpowiedzialności za szkody mają zastosowanie następujące zasady:

12.1. W przypadku działania umyślnego i rażącego niedbalstwa, również ze strony naszych pomocników, ponosimy odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi. To samo dotyczy uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu spowodowanego zaniedbaniem.

12.2. W przypadku szkód majątkowych i finansowych spowodowanych przez niedbalstwo ponosimy odpowiedzialność tylko za naruszenie istotnego zobowiązania umownego, ale ograniczoną do szkody, która była przewidywalna i typowa dla umowy w momencie zawarcia umowy; Istotne zobowiązania umowne to takie, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim należyte wykonanie umowy i na których przestrzeganiu partner umowy może regularnie polegać.

12.3. Poza tym odpowiedzialność z naszej strony, niezależnie od podstawy prawnej, jest wykluczona.

12.4. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte w powyższych ustępach (1) aby (3) zastosować mutatis mutandis do naszych zastępców.

12.1. Odpowiedzialność wynikająca z założenia gwarancji lub zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszona przez wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w punktach (1) do (4) powyżej.

13.Ranking reklamy

13.1. Ranking tworzony jest na podstawie daty umieszczenia ogłoszenia. Użytkownik/odwiedzający może zmienić te parametry za pośrednictwem strony internetowej (sortowanie). Najlepsze reklamy można również zarezerwować. Ponownie, najnowsze reklamy pojawiają się wyżej w wynikach.

14. Wybór prawa, miejsce jurysdykcji

14.1. Prawo Republiki Federalnej Niemiec. Prawo sprzedaży ONZ jest wyłączone. Ten wybór prawa dotyczy konsumenta tylko w takim zakresie, w jakim nie ogranicza bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa, w którym ma on miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.

14.2. Miejscem jurysdykcji w transakcjach z handlowcami, osobami prawnymi prawa publicznego lub funduszami specjalnymi prawa publicznego jest siedziba naszej firmy. Mamy jednak prawo do pozwania w siedzibie klienta.